CE richtlijnen

De CE richtlijnen zijn richtlijnen waaraan producten of machines moeten voldoen, gebaseerd op de daarvoor geldende regels binnen de EER, de Europese Economische Ruimte. CE staat voor Conformité Européenne, wat betekent overeenstemming met de Europese regels. Het is overigens geen keurmerk of kwaliteitsgarantie, maar bevordert aan de andere kant wel de vrije handel binnen de lidstaten en verhoogt de veiligheid bij het gebruik van de producten.

HMPA is u van dienst met het adviseren over welke producten in aanmerking komen voor een CE-markering en de begeleiding van het traject dat tot de markering leidt.

Overzicht CE richtlijnen

De begrippen ‘richtlijnen’ en ‘normen’ blijken in de praktijk aanleiding te geven tot nogal wat verwarring. Een richtlijn is een ‘wet’ die de lidstaten verplicht deze in te passen in hun nationale wetgeving. Een ‘norm’ heeft geen wettelijke status, maar een vrijwillig karakter. Bepaalde geharmoniseerde Europese normen geven de fabrikant het zogenoemde ‘vermoeden van overeenstemming’ met de bepalingen van de richtlijn.

In het onderstaande wordt van veel voorkomende richtlijnen een korte samenvatting beschreven; alleen de richtlijnteksten zijn wettelijk geldig.

De Machinerichtlijn is vanaf 1 januari 1995 van toepassing op machines, die na die datum in de handel gebracht of in gebruik genomen zijn. De Machinerichtlijn stelt ten aanzien van gezondheid, veiligheid en milieu fundamentele eisen. Praktisch betekent dit: een technisch dossier, een gebruikershandleiding en uitgevoerde risicoanalyses dienen aantoonbaar aanwezig te zijn.

De Laagspanningsrichtlijn is vanaf 1973 van toepassing op elektrische apparatuur, bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 V en 1.000 V en een nominale gelijkspanning tussen 75 V en 1.500V. De richtlijn is opgesteld om zeker te zijn dat ontwerp en constructie(methodes) enkelvoudige bescherming bieden voor de bediener tegen: elektrische spanning of schok, te hoge temperaturen, brandgevaar en stralingsgevaar.

De EMC-richtlijn is van toepassing op apparaten die elektromagnetische storingen kunnen veroorzaken of waarvan de werking door deze storingen kan worden aangetast. Onder apparaat wordt in deze richtlijn verstaan: alle elektronische apparaten, alsmede uitrusting en installaties die elektrische en/of elektronische componenten bevatten. Door de brede definitie vallen in principe alle elektrisch gevoede producten onder de EMC-richtlijn, dus ook industriële producten. Deze richtlijn vereist van elektronische componenten dat zij aantoonbaar uitputtend (met certificaat van bevoegde instanties) getest zijn. De EMC-richtlijn vereist geen risicoanalyse op de complete installatie; het is voldoende om per component een (door de leverancier van dat component meegeleverd) Verklaring te hebben in het technisch dossier.

De Richtlijn arbeidsmiddelen verplicht de werkgever te inventariseren, welke risico’s samenhangen met het gebruik van de arbeidsmiddelen die ter beschikking staan c.q. worden gesteld aan zijn werknemers en welke maatregelen te treffen, zodat veilig met de arbeidsmiddelen gewerkt kan worden. De Richtlijn vereist bovendien dat deze arbeidsmiddelen elektrisch veilig zijn, hetgeen getoetst kan worden middels de norm NEN 3140.

De meest actuele stand van de richtlijnen is te achterhalen op:
www.newapproach.org/directives/default.asp

hmpa

 

Doel van de CE richtlijnen

Door u aan de CE richtlijnen te houden zorgt u er als producent voor dat u kunt aantonen dat uw product voldoet aan de Europese eisen op het gebied van veiligheid en gebruik. De CE-markering is verplicht voor alle Europese bedrijven die zich bezighouden met de productie van allerlei verschillende producten, van een eenvoudige afstandsbediening, een medisch hulpmiddel tot en met een complexe machine of installatie. Zonder de markering bent u als bedrijf in overtreding en loopt u het risico op een boete of verdere vervolging. HMPA kan u een adviesrapport aanleveren, op basis waarvan u kunt aantonen dat u aan de vereiste regelgeving voldoet en dat u het product of machine in eigen gebruik kunt nemen of er mee de markt op gaan.

Advies op maat – CE richtlijnen

HMPA biedt ondersteuning op maat met betrekking tot de CE-markering en de CE richtlijnen. We zoeken voor u uit welke machines of producten er in aanmerking komen voor de CE-markering en bieden u een overzicht van de van toepassing zijnde CE richtlijnen op dit gebied. Uiteraard stellen we daarnaast voor u vast welke verbeteringen er nodig zijn om de markering te kunnen uitvoeren. Ook stellen we de vereisten voor de documentatie van uw machine of product vast. Onderdeel van het CE-markeringstraject is het uitvoeren van een gestructureerde risicobeoordeling.

Geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?

Vul dan uw gegevens in en wij nemen contact met u op. We komen vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken. Vervolgens maken wij een offerte op maat. We komen vrijblijvend langs omdat de offerte anders vaak een aanname wordt waarbij u teveel betaalt.

Contact us Call us