icon-phone0573 - 402 569

Richtlijnen

De begrippen ‘richtlijnen’ en ‘normen’ blijken in de praktijk aanleiding te geven tot nogal wat verwarring.

Een richtlijn is een ‘wet’ die de lidstaten verplicht deze in te passen in hun nationale wetgeving, een richtlijn moet dus nageleefd worden. Omdat richtlijnen verplicht zijn, kunt u deze gratis downloaden van internet.
Een ‘norm’ heeft geen wettelijke status, maar een vrijwillig karakter. Om te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de van toepassing zijnde richtlijn(en) mag u (een) norm(en) toepassen. Bepaalde geharmoniseerde Europese normen geven de fabrikant het zogenoemde ‘vermoeden van overeenstemming’ met de bepalingen van de richtlijn. Een aantal normen blijken zo waardevol dat zij als het ware tot ‘wet’ verheven zijn. In Nederland geeft de NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) normen uit. Vanwege het vrijwillige karakter dient u hiervoor wel te betalen.

In het onderstaande wordt van veel voorkomende richtlijnen een korte samenvatting beschreven; alleen de richtlijnteksten zijn wettelijk geldig.

Machinerichtlijn
Laagspanningsrichtlijn
EMC-richtlijn
Richtlijn arbeidsmiddelen
ATEX 114 richtlijn
ATEX 153 richtlijn
Richtlijn Drukapparatuur
Richtlijn Medische Hulpmiddelen
Speelgoedrichtlijn
Bouwproducten
Richtlijn Algemene Productveiligheid

De meest actuele stand van de richtlijnen

Neem contact op Bel ons nu!