Risicobeoordeling – Veiligheidsniveau

Indien uit de risicobeoordeling blijkt dat de te nemen maatregel, teneinde het geconstateerde risico weg te nemen of ten minste te reduceren, afhankelijk is van een besturingssysteem dient het veiligheidsniveau van de veiligheid gerelateerde componenten van dit besturingssysteem (safety-related parts of the control system, SRP/CS) bepaald te worden.

Neem contact op Bel ons nu

Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen

Conform Machinerichtlijn, Bijlage I essentiële veiligheids- en gezondheidseisen, punt 1.2.1 veiligheid en betrouwbaarheid van de besturingssystemen geldt dat de besturingssystemen zodanig ontworpen en gebouwd moeten zijn dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Zij moeten zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat:

  • zij bestand zijn tegen de normale bedrijfsbelasting en tegen invloeden van buitenaf,
  • een storing in de apparatuur of de programmatuur van het besturingssysteem niet tot een gevaarlijke situatie leidt,
  • fouten in de besturingslogica niet tot een gevaarlijke situatie leiden,
  • redelijkerwijs voorzienbare menselijke fouten gedurende de werking niet tot een gevaarlijke situatie leiden.
Stroomdiagram uit de norm EN-ISO 13849-1

Dit veiligheidsniveau, de performance level (PL), kan bepaald worden middels de volgende stroomdiagram uit de norm EN-ISO 13849-1:

waarbij:

L = laag Performance Level

H = hoog Performance Level

Ernst van de gevolgen

S1 = Herstelbaar, licht

S2 = Onherstelbaar, zwaar of dood

Frequentie en/of blootstelling aan gevaar

F1 = Zelden tot minder vaak en/of blootstellingtijd is kort

F2 = Frequent tot continu en/of blootstellingtijd is lang

Mogelijkheid voorkomen of beperken van schade

P1 = Mogelijk onder bepaalde voorwaarden

P2 = Nauwelijks mogelijk

Elk veiligheidsniveau (Performance Level) stelt speciale technische eisen aan de opbouw en uitvoering van het veiligheidssysteem.

Contact us Call us