Machineveiligheid

Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage.

Bij gewijzigde machines, machines die zelf gemaakt worden of machines die met elkaar verbonden worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend. Machineveiligheid is daarom een belangrijk thema bij de aanschaf van nieuwe machines, verbouw van bestaande machines en het bouwen van machines in eigen beheer.

Belangrijk zijn ook de plaatsing (ruimte erom heen), onderhoud, keuring en voorlichting/instructie over het gebruik. Europese richtlijnen eisen dat u passende maatregelen neemt ter voorkoming van gevaarlijke machinesituaties voor werknemers.

De eerste stap bij het bepalen van de machineveiligheid is het benoemen van de op de betreffende machine/installatie van toepassing zijnde richtlijnen. Vervolgens kan bepaald worden welke eisen gesteld zijn.

Zo wordt duidelijk welke maatregelen genomen moeten worden om te grote gevaren of tekortkomingen op te heffen.

Neem contact op Bel ons nu

Europese richtlijnen worden onderscheiden in Productrichtlijnen (relatie fabrikant en gebruiker van het product) en Kaderrichtlijnen (relatie werkgever en werknemer). Zij zijn aan elkaar gerelateerd door hun gemeenschappelijk onderwerp: veiligheid en gezondheid.

Voor beide richtlijnen geldt het uitvoeren van een risicobeoordeling. Zie meer hierover onze informatiepagina Risicobeoordeling.

Productrichtlijnen stellen veiligheidseisen, waarbij de zogenaamde bewijslastvoering bij de producent c.q. fabrikant ligt. Fabrikant is een natuurlijke of rechtspersoon die een onder (een) van toepassing zijnde richtlijn(en) product ontwerpt en/of produceert en deze onder zijn naam in de handel brengt of voor eigen gebruik bestemd. Voorbeelden van Productrichtlijnen zijn de Machinerichtlijn, Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit, de Laagspanningsrichtlijn, Richtlijn Weegwerktuigen en Richtlijn Drukapparatuur (PED).

Voor elke geproduceerde machine, apparaat, gereedschap en installatie dient de fabrikant een Verklaring van Overeenstemming (IIA-verklaring) of een Inbouwverklaring (IIB-verklaring) op te maken. Met behulp van een CE-markering is kenbaar gemaakt dat aan de veiligheidsverplichtingen ingevolge de betreffende Productrichtlijnen is voldaan.

Kaderrichtlijnen regelen de veiligheid op de arbeidsplaats en omgeving en richten zich dan ook met name op werkgevers. Voorbeeld van een kaderrichtlijn is de Richtlijn arbeidsmiddelen.

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan kunnen deze pagina’s wellicht interessant voor u zijn: CE markeringCE keurmerk, CE keuring, Risicoanalyse, RI&ERisicobeoordelingProspectieve risico analyseplanschaderisicoanalyseAtex 153Atex 114 of CE markering aanvragen

Neem contact op Bel ons nu