Explosieveiligheid

De nieuwe ATEX 114 en ATEX 153.
De wetgeving op het gebied van explosiegevaar is binnen Europa opgesplitst in twee deelgebieden die goed op elkaar aansluiten: de ATEX 114 richtlijn (2014//34/EU) voor fabrikanten van explosieveilige apparatuur (voorheen ATEX 95) en de ATEX 153 richtlijn (1999/92/EG) voor gebruikers van apparatuur in explosiegevaarlijke omgevingen (voorheen ATEX 137).

Neem contact op Bel ons nu

Apparatuur dat na 20 april 2016 op de markt gebracht wordt en bedoeld is voor gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving zal moeten voldoen aan de nieuwe ATEX 114 richtlijn (2014/34/EU). Explosieveilig materieel dat aan de voorschriften van ATEX 114 voldoet moet gemerkt zijn met het “Epsilon x” logo in een regelmatige zeskant. Hier geldt geen plicht tot een gele achtergrond. Voor dat materiaal moet de leverancier een CE-verklaring van overeenstemming afleveren.

Fabrikanten van ATEX apparatuur moeten rekening houden met een aantal wijzigingen bij de certificering van hun explosieveilige producten en bijbehorende documentatie (handleiding, EG-verklaring, etc.). De wijzigingen ten opzichte van de ‘oude ‘ ATEX 95 richtlijn zijn met name procedureel van aard. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Meer producttoezicht door de daartoe bevoegde instanties;
 • Strengere eisen voor importeurs, zo dienen naast de gegevens van de fabrikant ook naam en adresgegevens van de importeur op de ATEX producten staan. Daarnaast dienen importeurs te controleren of de producten ook daadwerkelijk aan alle eisen voldoen voordat deze in de EU op de markt worden gebracht;
 • Alle aangemelde instanties (notified bodies) dienen een nieuwe accreditatie te verwerven, de oude ATEX 95 accreditatie loopt niet automatisch door. Tevens worden de eisen aan de notified bodies strenger;
 • EG-verklaring van overeenstemming (of in de volksmond CE-verklaring) heet voortaan EU-conformiteitsverklaring;
 • Een ATEX certificaat, of EC-Type examination certificate heet voortaan EU-Type examination certificate;
 • ATEX 95 certificaten blijven geldig, maar bij aanpassingen of vernieuwingen van bestaande ATEX certificaten valt het nieuwe certificaat onder ATEX 114;
 • De essentiële minimale veiligheidseisen in de nieuwe richtlijn veranderen niet ten opzichte van de oude richtlijn;
 • De geharmoniseerde normen veranderen niet (afgezien van periodieke updates van de normen zelf), dus zullen geen technisch inhoudelijke wijzigingen aan producten, apparaten, machines en componenten nodig zijn onder de nieuwe richtlijn.

Gelijktijdig met de vernieuwing van de ATEX 95 krijgt de bestaande ATEX 137 richtlijn ongewijzigd een nieuwe naam: ATEX 153, ook wel “arbo-atex” genoemd. Deze beschrijft minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming van medewerkers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Aan deze richtlijn moeten alle bedrijven, waar door het gebruik van gevaarlijke stoffen een explosieve atmosfeer kan ontstaan, voldoen. In het Arbobesluit is sinds juli 2003 een paragraaf “explosieve atmosferen” van toepassing, teneinde gas- en stofexplosies te voorkomen. Het Arbobesluit verplicht een gestructureerde aanpak bij explosiegevaar.

Gestructureerde aanpak

Waar gewerkt wordt met brandbare stoffen (alcohol, aceton of ether), brandbare gassen of brandbare vaste stoffen (meel, suiker, veevoeder, houtstof) is sprake van een explosieve atmosfeer. U dient de volgende stappen te doorlopen:

 1. Uitvoeren van een inventarisatie (lijst opstellen, inclusief gevaren en gegevens)
 2. Realiseren van indeling in gevarenzone(s). Let wel de gevarenzone-indeling moet up-to-date zijn, niet ouder dan 5 jaar
 3. Nemen van maatregelen in die gevarenzone(s)
 4. Voorlichten van uw medewerkers
 5. Opstellen van een explosieveiligheidsdocument.

Het explosieveiligheidsdocument is een instrument voor de werkgever om in explosieve atmosferen het nakomen van de verplichtingen te borgen. De risicobeoordeling en de maatregelen die de werkgever (naar aanleiding van de risicobeoordeling) heeft genomen, staan in dit document vermeld.

Contact us Call us