Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012

HMPA B.V. is statutair gevestigd te Deventer

 1. Onder opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden worden verstaan alle overeenkomsten die met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HMPA, gevestigd te Laren, tot stand komen.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan HMPA, die derhalve als enige opdrachtnemer geldt. Tussen de opdrachtgever en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot HMPA de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht diensten te verrichten.
 3. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens anders luidende afspraak.
 4. Opdrachtgever en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot HMPA de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, zijn, behoudens wettelijke verplichting tot openbaarmaking of verstrekking van gegevens, verplicht de van de andere partij ontvangen informatie en gegevens en de door de verwerking daarvan verkregen resultaten als vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden tegenover derden. In verband hiermee zullen partijen ervoor zorgen dat hun werknemers en de andere personen aan hun zijde die van deze informatie, gegevens en resultaten kennis nemen op voldoende wijze tot geheimhouding zullen zijn gebonden. De verplichting tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van gegevens en informatie die 1) voor een ieder toegankelijk en verkrijgbaar zijn; of 2) algemeen bekend zijn; of 3) waarvan een partij kan aantonen dat zij daarover reeds beschikte op het moment dat deze voor het eerst namens of door de andere partij werden medegedeeld; of 4) een partij van een derde heeft gekregen zonder verplichting tot geheimhouding, tenzij de gegevens of informatie
  oorspronkelijk van de andere partij afkomstig waren.
 5. Iedere aansprakelijkheid van HMPA en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot HMPA de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door HMPA afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis, echter onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van dit artikel. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag ad € 5.000,– dan wel, indien het honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 5.000,– exclusief BTW, tot een bedrag gelijk aan dit betaald honorarium met een
  maximum van € 10.000,–.
 6. De in artikel 4 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat HMPA aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft HMPA het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
 7. HMPA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt HMPA om algemene voorwaarden (meteventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart HMPA voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.
 8. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degene die een opdracht van een opdrachtgever aan HMPA krachtens enige rechtsverhouding tot HMPA uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, zijnde alle personen die bij, voor of namens HMPA werkzaam zijn, direct of indirect, alsmede derden die door HMPA zijn ingeschakeld.
 9. Op de rechtsverhouding tussen HMPA en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 10. Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
Neem contact op Bel ons nu