Normen

De begrippen ‘normen’ en ‘richtlijnen’ blijken in de praktijk aanleiding te geven tot nogal wat verwarring.

Een richtlijn is een ‘wet’ die de lidstaten verplicht deze in te passen in hun nationale wetgeving, een richtlijn moet dus nageleefd worden. Omdat richtlijnen verplicht zijn, kunt u deze gratis downloaden van internet.
Een ‘norm’ heeft geen wettelijke status, maar een vrijwillig karakter. Om te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de van toepassing zijnde richtlijn(en) mag u (een) norm(en) toepassen. Bepaalde geharmoniseerde Europese normen geven de fabrikant het zogenoemde ‘vermoeden van overeenstemming’ met de bepalingen van de richtlijn. Een aantal normen blijken zo waardevol dat zij als het ware tot ‘wet’ verheven zijn. In Nederland geeft de NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) normen uit. Vanwege het vrijwillige karakter dient u hiervoor wel te betalen.

Geharmoniseerde normen

De EU geeft in een aantal gevallen de nationale normalisatie instituten (in Nederland de NEN) opdracht een norm te maken, die past in een bepaalde Europese richtlijn. Dit kunnen productnormen (type C-normen), maar ook normen met een breder bereik dan één product (type A- of B-normen) zijn. Als deze EN (Europese Norm)-normen zijn vastgesteld, worden ze gepubliceerd in het blad van de Europese gemeenschap. Vanaf dat moment zijn het geharmoniseerde normen.

De geharmoniseerde Europese normen zijn onderverdeeld in drie typen, t.w. A, B en C. Type A-normen zijn fundamentele veiligheidsnormen, die basisbegrippen, ontwerpbeginselen en algemene aspecten behandelen.
Type B-normen behandelen een specifiek veiligheidsaspect of een specifiek veiligheidsmiddel.
Type C-normen behandelen specifieke categorieën machines door de op de machine van toepassing zijnde A- en B-normen te combineren met de eisen die eigen zijn aan de categorie.

Voorbeeld van type A-norm:

NEN-EN-ISO 12100:2010 nl
Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen – Risicobeoordeling en risicoreductie

Voorbeelden van type B-normen:

NEN-EN-ISO 13857:2008 nl
Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen

NEN-EN 349:1994+A1:2008 en
Minimumafstanden ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen

NEN-EN 953:1998 en
Afschermingen – algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen

NEN-EN 1088:1996+A2:2008 en
Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen – grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze

NEN-EN-IEC 60204-1:2006 nl
Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines – Deel 1: Algemene eisen

Voorbeelden van type C-normen:

NEN-EN 415-4 en
Veiligheid van verpakkingsmachines – Part 4: Palletisers and depalletisers.

NEN-EN-ISO 23125:2010/A1:2012 en
Veiligheid van gereedschapsmachines – Draaimachines

Neem contact op Bel ons nu