Praktische en werkbare oplossingen

Normen

De begrippen ‘normen’ en ‘richtlijnen’ blijken in de praktijk aanleiding te geven tot nogal wat verwarring.

Een richtlijn is een ‘wet’ die de lidstaten verplicht deze in te passen in hun nationale wetgeving, een richtlijn moet dus nageleefd worden. Omdat richtlijnen verplicht zijn, kunt u deze gratis downloaden van internet.
Een ‘norm’ heeft geen wettelijke status, maar een vrijwillig karakter. Om te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de van toepassing zijnde richtlijn(en) mag u (een) norm(en) toepassen. Bepaalde geharmoniseerde Europese normen geven de fabrikant het zogenoemde ‘vermoeden van overeenstemming’ met de bepalingen van de richtlijn. Een aantal normen blijken zo waardevol dat zij als het ware tot ‘wet’ verheven zijn. In Nederland geeft de NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) normen uit. Vanwege het vrijwillige karakter dient u hiervoor wel te betalen.

Neem contact op Bel direct

CE keuring aanvragen voor uw product
  • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
  • ✔ Praktische werkbare oplossingen
  • ✔ Altijd up - to - date
  • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

Geharmoniseerde normen

De EU geeft in een aantal gevallen de nationale normalisatie instituten (in Nederland de NEN) opdracht een norm te maken, die past in een bepaalde Europese richtlijn. Dit kunnen productnormen (type C-normen), maar ook normen met een breder bereik dan één product (type A- of B-normen) zijn. Als deze EN (Europese Norm)-normen zijn vastgesteld, worden ze gepubliceerd in het blad van de Europese gemeenschap. Vanaf dat moment zijn het geharmoniseerde normen.

De geharmoniseerde Europese normen zijn onderverdeeld in drie typen, t.w. A, B en C. Type A-normen zijn fundamentele veiligheidsnormen, die basisbegrippen, ontwerpbeginselen en algemene aspecten behandelen.
Type B-normen behandelen een specifiek veiligheidsaspect of een specifiek veiligheidsmiddel.
Type C-normen behandelen specifieke categorieën machines door de op de machine van toepassing zijnde A- en B-normen te combineren met de eisen die eigen zijn aan de categorie.

Voorbeeld van type A-norm:

NEN-EN-ISO 12100:2010 nl
Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen – Risicobeoordeling en risicoreductie

Voorbeelden van type B-normen:

NEN-EN-ISO 13857:2008 nl
Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen

NEN-EN 349:1994+A1:2008 en
Minimumafstanden ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen

NEN-EN 953:1998 en
Afschermingen – algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen

NEN-EN 1088:1996+A2:2008 en
Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen – grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze

NEN-EN-IEC 60204-1:2006 nl
Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines – Deel 1: Algemene eisen

Voorbeelden van type C-normen:

NEN-EN 415-4 en
Veiligheid van verpakkingsmachines – Part 4: Palletisers and depalletisers.

NEN-EN-ISO 23125:2010/A1:2012 en
Veiligheid van gereedschapsmachines – Draaimachines

CE-markering richtlijnen

Meer weten? Vul het contactformulier in

Neem vrijblijvend contact op

Vul uw gegevens in het contactformulier in en wij nemen contact met u op. Indien gewenst komen wij vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken en het vervolg te bespreken. Als u dat wilt maken wij een offerte op maat. Door bij u op locatie langs te komen voorkomen we dat de offerte te hoog uitvalt.

Neem contact op Bel direct

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatie, CE-markering, CE verklaringCE keuringRisicoanalyse, RI&ERisico beoordelingProspectieve risico analyseplanschade risico analyseAtex 153Atex 114 of CE markering aanvragen

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een CE-verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. In geval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegd worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt ervan af of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.