Risicobeoordeling

Om de veiligheid van uw afnemers en uw medewerkers te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk inzicht te hebben in de risico’s die verbonden zijn met de producten waarmee zij te maken hebben. Diverse Europese richtlijnen vereisen zodoende een risicobeoordeling.

Iedereen wordt in het dagelijkse leven wel eens geconfronteerd met “gevaren” en soms met de daarmee samengaande “verwondingen”. We worden daarbij vaker geconfronteerd met snijwondjes dan met onherstelbare verwondingen of zelfs met de dood.

Een ‘gevaar’ is gerelateerd aan de bron, een situatie of een handeling die mogelijk tot menselijk letsel of ziekte (fysiek of mentaal) kan leiden of een combinatie daarvan. Zo onderscheiden we o.a. mechanische gevaren, elektrische gevaren, thermische gevaren, gevaren door lawaai, door straling of een gebeurtenis. Het met een gevaar samenhangend risico wordt in een risicobeoordeling bepaald door de kans op een verwonding in combinatie met de ernst van die verwonding.

Afhankelijk van de grootte van het gevaar zijn passende (beveiligings)maatregelen genomen. Kleine gevaren kunnen bijvoorbeeld afdoende beveiligd worden met een waarschuwing. Terwijl voor een veel groter gevaar zelfs een dubbele beveiliging wordt toegepast.

In een risicoanalyse wordt op basis van de kans op en de ernst van een verwonding de grootte van een gevaar in beeld gebracht.

Risicobeoordeling door HMPA

In de door HMPA gehanteerde risicobeoordeling wordt op basis van de kans op en de ernst van een verwonding de grootte van een risico in beeld gebracht.

Volgens deze mathematische risicobeoordeling wordt de risicoklasse bepaald. Om de risicoklasse te bepalen, kent HMPA aan den duur van de blootstelling (B), aan de waarschijnlijkheid (W) van het risico, aan de mogelijkheid om het risico te vermijden of te ontwijken (M) en aan de duur van de blootstelling (B) aan het risico en aan de omvang van de schade (E, ernst) een gekozen waarde toe. Deze gekozen waarden zijn in tabelvorm inzichtelijk.

Het product van de vier factoren geeft de risicoklasse (R = B x W x M x E), met een daaraan verbonden te nemen beveiligingsniveau. Dit te nemen beveiligingsniveau wordt vergeleken met de reeds aanwezige beveiligingsmaatregelen. Deze vergelijking resulteert in een advies van eventueel toe te voegen beveiligingsniveaus.

Bij het uitvoeren van de risicobeoordeling laat HMPA zich leiden door de geharmoniseerde norm EN-ISO 12100:2010 (Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen – Risicobeoordeling en risicoreductie).

Neem contact op Bel ons nu