CE-markering

Veel producten die binnen de Europese Unie op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben. Daarmee wordt aangegeven dat het product voldoet aan wettelijke eisen, onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om vast te stellen of een product aan de van toepassing zijnde eisen voldoet. De fabrikant is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Hij hoeft hiervoor niet gecertificeerd te zijn.

De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving.

De CE-markering is géén keurmerk of kwaliteitsgarantie. Het doel van de CE-markering is tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen, terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.

De CE-markering is een wettelijk verplichte aanduiding op producten, zoals bijvoorbeeld elektrische apparaten, machines, gastoestellen, speelgoed, liften, meetinstrumenten (water-, gas- en elektriciteitsmeters, weegschalen enz.) en persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelmen, signalisatiekleding).

Voor ieder van deze producten gelden specifieke veiligheids- en gezondheidseisen, vastgelegd in (een) daarvoor bestemde richtlijn(en). De fabrikant is verplicht aan deze eisen te voldoen. Soms zijn deze eisen helder, soms voor meerderlei invulling vatbaar. Dat laatste geeft ruimte aan de fabrikant om in zijn specifieke situatie een ‘eigen’ passende invulling te vinden. Gebruikmaking van van toepassing zijnde normen (in Nederland uitgegeven door de NEN) geeft de fabrikant het zogenoemde ‘vermoeden van overeenstemming’ met in de richtlijn gestelde veiligheids- en gezondheidseisen.

Naast het aanbrengen van de CE-markering stelt de fabrikant voor het betreffende product een conformiteitverklaring (ook wel: EU-verklaring van overeenstemming) op. In deze conformiteitverklaring is hij verplicht aan te geven aan welke van toepassing zijnde Europese richtlijn(en) het product voldoet. Daarnaast is de `fabrikant verplicht zich aansprakelijk te stellen voor zijn product.

Het onderzoeken van de conformiteit met de regelgeving voor CE-markering is grotendeels zelfcertificering. Dit houdt in dat de fabrikant of importeur eventueel benodigde metingen en onderzoeken zelf uit moet voeren of ervoor mag kiezen deze metingen uit te besteden bij een instituut naar zijn keuze. In bepaalde gevallen is een EG-typegoedkeuring voorgeschreven en dient gebruikgemaakt te worden van een door de overheid aangemelde instantie (notified body).

Het onterecht aanbrengen van de CE-markering en/of opstellen en ondertekenen van de conformiteitverklaring (ook wel: EG-verklaring van overeenstemming) is een economisch delict en valt in Nederland onder de Wet op de economische delicten.

Misbruik en misleiding

Net als ieder merk, wordt ook de CE-markering misbruikt. Sommige fabrikanten gebruiken een zeer vergelijkbare markering om aan te geven dat het product in China is gemaakt; het staat dan ook voor China Export of China Electronics. Hoewel het logo zeer sterke overeenkomsten heeft met de Europese CE-markering, voldoet het vaak niet aan de Europese regelgeving.

Ondersteuning door HMPA

HMPA heeft grondige kennis en jarenlange ervaring om u praktisch te ondersteunen bij het voldoen aan uw “CE-verplichtingen”.

Wij volgen daarbij een gestructureerde aanpak. Kort samengevat betekent dit:

  • uitzoeken welke producten in aanmerking komen voor CE-markering
  • een overzicht maken aan de hand van de van toepassing zijnde richtlijnen van de eisen waar het product aan moet voldoen. Ook wordt vastgesteld welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, om eventuele tekortkomingen te realiseren.
  • van de voor u vereiste documentatie vaststellen welke soort documentatie aanwezig of opvraagbaar is
  • en risico-inventarisatie en -analyse wordt uitgevoerd, teneinde de eventueel voorkomende gevaren/risico’s inzichtelijk te maken en concreet aan te geven welke maatregelen eventueel genomen dienen te worden
  • desgewenst wordt een CE-markering gemaakt en een Verklaring van Overeenstemming opgesteld.

hmpa

Neem contact op Bel ons nu
Contact opnemen?
info@hmpa.nl
057 - 340 25 69