Ondersteuning CE-markering

CE markering richtlijnen

Bent u fabrikant van producten en zoekt u ondersteuning bij het voldoen aan de CE markering richtlijnen die op Europees niveau zijn opgesteld? HMPA is u graag van dienst. Wij dragen zorg dat u op aantoonbare wijze aan de CE richtlijnen kunt voldoen. Voor verscheidene artikelen die op de markt van de Europese Unie worden gebracht is het wettelijk verplicht een CE-markering te dragen. Met de markering wordt aangegeven dat het product aan veiligheidseisen, alsmede normen op het gebied van gezondheid en het milieu.

Als fabrikant bent u zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de CE markering richtlijnen. U dient zelf te onderzoeken en uit te zoeken met een CE keuring of uw producten daaraan (hebben te) voldoen. HMPA kan u daarbij ondersteunen en adviseren. Geïnteresseerd in onze dienstverlening? Neem dan gerust eens contact op via 0575 – 474 610 voor meer informatie.

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatieCE-markeringCE verklaring, RisicoanalyseRI&ERisico beoordelingProspectieve risico analyseplanschade risico analyseAtex 153, Atex 114machineveiligheid of CE markering aanvragen

Neem contact op Bel direct

CE keuring aanvragen voor uw product
 • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
 • ✔ Praktische werkbare oplossingen
 • ✔ Altijd up - to - date
 • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

De CE markering richtlijnen:

De Conformité Européenne (CE) markering richtlijnen zijn door de Europese Unie in het leven geroepen. De wetgeving is gebaseerd op twee doelen: het garanderen van de veiligheid van bepaalde producten en het bevorderen van de vrije handel binnen de EU. Het gaat dus niet om een kwaliteitskeurmerk. Producten die aan de CE markering richtlijnen voldoen, zijn in overeenstemming met Europese regelgeving.

Er zijn verschillende richtlijnen op verschillende producten van toepassing. De fabrikant dient zelf te onderzoeken voor welke producten hij aan deze wetgeving heeft te voldoen. Ook is het aan de fabrikant zelf om de producten in overeenstemming te brengen en de CE markering aan te brengen. Indien er in strijd met de richtlijnen wordt gehandeld is er sprake van een economisch delict.

CE-markering aanvragen

Specialist op het gebied van CE markering

CE-markering aanvragen met HMPA

HMPA is een zelfstandig adviesbureau dat over de kennis en ervaring beschikt om u te helpen voldoen aan de CE markering richtlijnen. Wij werken met een gestructureerde aanpak en kunnen u onder meer op de volgende manieren van dienst zijn:

 • Onderzoeken of u voor uw product een CE-markering moet aanbrengen.
 • Overzichtelijk maken van de van toepassing zijnde richtlijnen waaraan voldaan dient te worden.
 • Vaststellen van de benodigde documentatie en vaststellen welke documentatie aanwezig of opvraagbaar is.
 • Uitvoeren van een risico analyse om potentiële risico’s inzichtelijk te maken.
 • Adviseren over eventueel te nemen maatregelen.
 • Aanmaken van een CE-markering en opstellen van een conformiteitsverklaring.

Neem contact op Bel direct

Overzicht CE richtlijnen

De begrippen ‘richtlijnen’ en ‘normen’ blijken in de praktijk aanleiding te geven tot nogal wat verwarring. Een richtlijn is een ‘wet’ die de lidstaten verplicht deze in te passen in hun nationale wetgeving. Een ‘norm’ heeft geen wettelijke status, maar een vrijwillig karakter. Bepaalde geharmoniseerde Europese normen geven de fabrikant het zogenoemde ‘vermoeden van overeenstemming’ met de bepalingen van de richtlijn.

In het onderstaande wordt van veel voorkomende CE markering richtlijnen een korte samenvatting beschreven; alleen de richtlijnteksten zijn wettelijk geldig.

De Machinerichtlijn is vanaf 1 januari 1995 van toepassing op machines, die na die datum in de handel gebracht of in gebruik genomen zijn. De Machinerichtlijn stelt ten aanzien van gezondheid, veiligheid en milieu fundamentele eisen. Praktisch betekent dit: een technisch dossier, een gebruikershandleiding en uitgevoerde risicoanalyses dienen aantoonbaar aanwezig te zijn.

De Laagspanningsrichtlijn is vanaf 1973 van toepassing op elektrische apparatuur, bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 Volt en 1.000 Volt en een nominale gelijkspanning tussen 75 Volt en 1.500 Volt. De richtlijn is opgesteld om zeker te zijn dat ontwerp en constructie(methodes) enkelvoudige bescherming bieden voor de bediener tegen: elektrische spanning of schok, te hoge temperaturen, brandgevaar en stralingsgevaar.

De EMC-richtlijn is van toepassing op apparaten die elektromagnetische storingen kunnen veroorzaken of waarvan de werking door deze storingen kan worden aangetast. Onder apparaat wordt in deze richtlijn verstaan: alle elektronische apparaten, alsmede uitrusting en installaties die elektrische en/of elektronische componenten bevatten. Door de brede definitie vallen in principe alle elektrisch gevoede producten onder de EMC-richtlijn, dus ook industriële producten.

Deze richtlijn vereist van elektronische componenten dat zij aantoonbaar uitputtend (met certificaat van bevoegde instanties) getest zijn. De EMC-richtlijn vereist geen risicoanalyse op de complete installatie; het is voldoende om per component een (door de leverancier van dat component meegeleverd) Verklaring te hebben in het technisch dossier.

De meest actuele stand van de richtlijnen is te achterhalen op:
www.newapproach.org/directives/default.asp

Check of u CE-marketing moet aanvragen

Voor welke producten moet ik een CE-keurmerk aanvragen?

Elke fabrikant, producent, ontwerper en importeur die zijn producten op de Europese markt brengt, moet een conformiteitsverklaring opstellen en een CE-markering op het product aanbrengen. Deze verklaring en markering geven aan dat de veiligheid van mens, dier en milieu in overeenstemming is met de geldende EU-richtlijnen.

De meeste productgroepen vereisen het aanbrengen van een CE-markering:

 • Machines
 • Medische hulpmiddelen
 • Bouwproducten
 • Speelgoed
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Elektrische, elektronische en energie gerelateerde producten
 • Medische hulpmiddelen
 • Meet- en weegapparatuur
 • Transportmiddelen

Neem contact op Bel direct

Specifieke veiligheids- en gezondheidseisen

Voor ieder van deze productgroepen gelden de CE markering richtlijnen. De fabrikant is verplicht aan deze eisen te voldoen. Soms zijn deze eisen helder, soms voor meerderlei invulling vatbaar. Dat laatste geeft ruimte aan de fabrikant om in zijn situatie een ‘eigen’ passende invulling te vinden.

Gebruikmaking van toepasselijke normen (in Nederland uitgegeven door de NEN) geeft de fabrikant het zogenoemde ‘vermoeden van overeenstemming’. Dit overeenstemming met de in de richtlijn gestelde veiligheids- en gezondheidseisen.

 

Meer dan een CE markering of CE keurmerk

Naast het aanbrengen van de CE-markering stelt de fabrikant voor het betreffende product een conformiteitverklaring op. Dit wordt ook de EU-verklaring van overeenstemming genoemd. In deze conformiteitverklaring is hij verplicht aan te geven aan welke CE markering richtlijnen het product voldoet.

Wanneer een product voldoet aan de eisen, is het aanbrengen van het CE Keurmerk toegestaan. Voldoet een product niet aan de eisen die in Europa gelden? In dat geval mag er geen CE markering aangebracht worden. Dit betekent kortweg dat de producten niet verhandeld mogen worden in de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Zelfcertificering

Het onderzoeken van de conformiteit met de regelgeving voor CE keuring is grotendeels zelfcertificering. Dit houdt in dat de fabrikant of importeur eventueel benodigde metingen en onderzoeken zelf uit moet voeren. Of ervoor mag kiezen deze metingen uit te besteden bij een instituut naar zijn keuze.

In bepaalde gevallen is een EG-typegoedkeuring voorgeschreven en dient gebruikgemaakt te worden van een door de overheid aangemelde instantie (notified body).

Vrije handel en veiligheid

Het doel van de CE markering of het CE keurmerk is tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen. Anderzijds wordt de veiligheid in het gebruik van de producten verhoogd. Alle producten die over deze markering beschikken, mogen dus vrij verhandeld worden in de EER.

CE markering richtlijnen

HMPA is u graag van dienst

Misbruik: China Export

Net als ieder merk, wordt ook deze CE markering misbruikt. Sommige fabrikanten gebruiken een zeer vergelijkbaar CE-keurmerk om aan te geven dat het product in China is gemaakt. Het staat dan ook voor China Export of China Electronics. Het logo heeft zeer sterke overeenkomsten met de Europese CE-markering. Ondanks dat voldoet het vaak niet aan de Europese regelgeving.

Risicobeoordeling en risicoanalyse

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan kunnen deze pagina’s wellicht interessant voor u zijn: CE certificatie, CE verklaring, CE keuringRI&ERisicobeoordeling, plan van aanpak risicoanalyse, machineveiligheid, Prospectieve risico analyseplanschaderisicoanalyseAtex 153Atex 114 of CE markering aanvragen.

Meer weten? Vul het contactformulier in

CE keurmerk of CE markering aanvragen?

Wilt u meer weten over wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen op het gebied van CE-markering of CE-keurmerk? Of wilt u direct een CE markering of een CE keurmerk aanvragen? Neem dan gerust eens contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Die offerte is compleet op maat, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. Voor het opstellen van de offerte komen we vrijblijvend langs. Men denkt namelijk vaak dat u te veel betaalt, maar dat is bij ons niet het geval. Wij doen niet aan verrassingen achteraf.

Neem contact op

Veelgestelde vragen

Wat is de CE-markering en waar staat het voor?

De CE-markering is een wettelijk verplichte markering die aangeeft dat een product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). CE staat voor “Conformité Européenne” (Europees conformiteit).

Welke producten vallen onder de CE-markering?

Verschillende categorieën producten vallen onder de CE-markering, zoals elektrische apparaten, speelgoed, medische hulpmiddelen, bouwproducten, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Welke rol speelt de fabrikant bij de CE-markering?

De fabrikant is verantwoordelijk voor het waarborgen dat het product voldoet aan alle relevante richtlijnen en veiligheidsnormen voordat het op de markt wordt gebracht. Zij moeten een conformiteitsbeoordelingsprocedure uitvoeren, technische documentatie opstellen en de CE-markering correct aanbrengen.

Waarom is de CE-markering belangrijk?

De CE-markering is belangrijk omdat het aantoont dat een product veilig is en voldoet aan de toepasselijke Europese regelgeving. Het vergemakkelijkt de vrije handel binnen de EER en zorgt ervoor dat consumenten kunnen vertrouwen op de veiligheid en kwaliteit van de gemarkeerde producten.