Praktische en werkbare oplossingen

Productveiligheid

Veel wetgeving voor (consumenten)producten is gericht op specifieke productgroepen zoals bijvoorbeeld elektrotechnische producten, cosmetica of speelgoed. Het is echter niet mogelijk om voor ieder product wettelijke eisen op te stellen. Evenmin is het mogelijk om ieder product dat nieuw op de markt komt vooraf te keuren.

Neem contact op Bel direct

  • ✔ Jarenlange kennis en ervaring
  • ✔ Praktische werkbare oplossingen
  • ✔ Altijd up - to - date
  • ✔ Meest uiteenlopende bedrijven

Richtlijnen

De Richtlijn Algemene Productveiligheid (2001/95/EEG) stelt geen specifieke, essentiële eisen maar hanteert het beginsel van het algemeen veiligheidsvereiste. Daarmee wordt de richtlijn een vangnet, waarin alle consumentenproducten zijn opgenomen waarvoor geen specifieke wetgeving/richtlijn geldt.

Het algemeen veiligheidsvereiste houdt in dat de betrokken producent moet kunnen aantonen, aan welke normensystematiek zijn product voldoet, en waarom dat voldoende is om het tot een veilig product te maken. Dit moet tevens toetsbaar zijn voor derden. Dat wil zeggen dat de bronnen waaruit hij put na te trekken moeten zijn en een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak moeten hebben.

Producenten (fabrikanten en importeurs) en distributeurs zijn zelf verantwoordelijk voor het in de handel brengen van veilige producten. Zij moeten beoordelen (risicobeoordeling) en bewaken (steekproeven) of hun producten voldoen aan de wettelijke eisen. Bedrijven zijn verplicht om melding te doen van gevaarlijke producten die in de handel zijn gebracht en waarvoor maatregelen moeten worden getroffen, zoals een terugroepactie.

Producent

U wordt als producent in de zin van de wet beschouwd als u in de EU vertegenwoordiger bent van een merk of de importeur van het product in de Europese Unie. Dit houdt in dat u producten geleverd krijgt uit landen buiten de EU. Ook als u het product in opdracht laat maken maar onder uw eigen merk verkoopt (private-label) wordt u als producent beschouwd in de zin van de wet.

Distributeur

U bent distributeur als u alleen betrokken bent bij de verhandeling van het product en dus geen invloed hebt op de veiligheidskenmerken van een product (importeur, detaillist of groothandel).

Verplichtingen

Verplichtingen van de producenten en distributeurs

Producenten moeten producten op de markt brengen die aan het algemeen veiligheidsvereiste beantwoorden. Verder dienen zij:

  • de consument de relevante inlichtingen te verstrekken die hem in staat stelt zich een oordeel te vormen over de aan een product verbonden risico’s indien deze niet onmiddellijk herkenbaar zijn;
  • passende maatregelen te treffen om problemen te voorkomen (bv.: het uit de markt nemen van het betrokken product, het waarschuwen van de consumenten of het terugroepen van al aan consumenten geleverde producten, enz.).

Distributeurs zijn eveneens verplicht:

  • producten te leveren die aan het algemeen veiligheidsvereiste beantwoorden;
  • deel te nemen aan de bewaking van de veiligheid van de op de markt gebrachte producten;
  • de nodige documentatie te verstrekken om de oorsprong van producten op te sporen.

Neem contact op Bel direct

Wanneer producenten of distributeurs constateren dat een product gevaarlijk is, stellen zij de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis en werken zij zo nodig met hen samen.

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan kunnen deze pagina’s wellicht interessant voor u zijn:
CE markering, CE keurmerk, CE keuring, Risicoanalyse, RI&E, Risicobeoordeling, Prospectieve risico analyse, planschaderisicoanalyse, Atex 153, Atex 114 of CE markering aanvragen

Meer weten? Vul het contactformulier in

Neem vrijblijvend contact op

Vul uw gegevens in het contactformulier in en wij nemen contact met u op. Indien gewenst komen wij vrijblijvend bij u langs om de producten of machines te bekijken en het vervolg te bespreken. Als u dat wilt maken wij een offerte op maat. Door bij u op locatie langs te komen voorkomen we dat de offerte te hoog uitvalt.

Neem contact op Bel direct

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan zijn deze pagina’s wellicht interessant voor u: CE certificatie, CE-markering, CE verklaringCE keuringRisicoanalyse, RI&ERisico beoordelingProspectieve risico analyseplanschade risico analyseAtex 153Atex 114 of CE markering aanvragen

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een CE-verklaring opstellen?

Om te bevestigen dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidseisen is voldaan, stelt de fabrikant een verklaring op. Deze zogenoemde Verklaring van overeenstemming of Conformiteitsverklaring is daarmee een juridisch document. Het opstellen van deze verklaring is bij wet verplicht. Iedere richtlijn geeft aan wat op deze verklaring dient te staan.

Wat zijn de kosten van een CE-markering?

De fabrikant van een product is zelfverantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering. Het hele zo te noemen CE-project mag hij zelf uitvoeren. Ingeval hij de werkzaamheden wenst uit te besteden, zal een tarief voor de benodigde tijdsbesteding gerekend worden. Met de uitvoerende partij kan overlegt worden wat de te verwachte tijdsbesteding en hoeveelheid werk zal zijn.

Is het aanbrengen van een CE-markering verplicht?

Dat hangt er vanaf of een of meerdere van toepassing richtlijnen zijnde dat vereisen. Voordat een product voor het eerst op de markt verschijnt, moet de fabrikant of distributeur eerst nagaan welke richtlijn(en) van toepassing is of zijn. Het kan zijn dat deze richtlijn(en) vereist of vereisen dat het product met CE wordt gemarkeerd. Maar, soms mag het niet eens. Het toch markeren is dan zelfs een economisch delict.