Productveiligheid

Veel wetgeving voor (consumenten)producten is gericht op specifieke productgroepen zoals bijvoorbeeld elektrotechnische producten, cosmetica of speelgoed. Het is echter niet mogelijk om voor ieder product wettelijke eisen op te stellen. Evenmin is het mogelijk om ieder product dat nieuw op de markt komt vooraf te keuren.

De Richtlijn Algemene Productveiligheid (2001/95/EEG) stelt geen specifieke, essentiële eisen maar hanteert het beginsel van het algemeen veiligheidsvereiste. Daarmee wordt de richtlijn een vangnet, waarin alle consumentenproducten zijn opgenomen waarvoor geen specifieke wetgeving/richtlijn geldt.

Het algemeen veiligheidsvereiste houdt in dat de betrokken producent moet kunnen aantonen, aan welke normensystematiek zijn product voldoet, en waarom dat voldoende is om het tot een veilig product te maken. Dit moet tevens toetsbaar zijn voor derden. Dat wil zeggen dat de bronnen waaruit hij put na te trekken moeten zijn en een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak moeten hebben.

Producenten (fabrikanten en importeurs) en distributeurs zijn zelf verantwoordelijk voor het in de handel brengen van veilige producten. Zij moeten beoordelen (risicobeoordeling) en bewaken (steekproeven) of hun producten voldoen aan de wettelijke eisen. Bedrijven zijn verplicht om melding te doen van gevaarlijke producten die in de handel zijn gebracht en waarvoor maatregelen moeten worden getroffen, zoals een terugroepactie.

Neem contact op Bel ons nu

Producent

U wordt als producent in de zin van de wet beschouwd als u in de EU vertegenwoordiger bent van een merk of de importeur van het product in de Europese Unie. Dit houdt in dat u producten geleverd krijgt uit landen buiten de EU. Ook als u het product in opdracht laat maken maar onder uw eigen merk verkoopt (private-label) wordt u als producent beschouwd in de zin van de wet

Distributeur

U bent distributeur als u alleen betrokken bent bij de verhandeling van het product en dus geen invloed hebt op de veiligheidskenmerken van een product (importeur, detaillist of groothandel).

Verplichtingen van de producenten en distributeurs

Producenten moeten producten op de markt brengen die aan het algemeen veiligheidsvereiste beantwoorden. Verder dienen zij:

  • de consument de relevante inlichtingen te verstrekken die hem in staat stelt zich een oordeel te vormen over de aan een product verbonden risico’s indien deze niet onmiddellijk herkenbaar zijn;
  • passende maatregelen te treffen om problemen te voorkomen (bv.: het uit de markt nemen van het betrokken product, het waarschuwen van de consumenten of het terugroepen van al aan consumenten geleverde producten, enz.).

Distributeurs zijn eveneens verplicht:

  • producten te leveren die aan het algemeen veiligheidsvereiste beantwoorden;
  • deel te nemen aan de bewaking van de veiligheid van de op de markt gebrachte producten;
  • de nodige documentatie te verstrekken om de oorsprong van producten op te sporen.

Wanneer producenten of distributeurs constateren dat een product gevaarlijk is, stellen zij de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis en werken zij zo nodig met hen samen.

Wilt u gebruik maken van een van onze andere diensten? Dan kunnen deze pagina’s wellicht interessant voor u zijn: CE markering, CE keurmerk, CE keuring, Risicoanalyse, RI&E, Risicobeoordeling, Prospectieve risico analyse, planschaderisicoanalyse, Atex 153, Atex 114 of CE markering aanvragen

Neem contact op Bel ons nu